Pages

Showing posts with label Pengertian Zakat. Show all posts
Showing posts with label Pengertian Zakat. Show all posts

Sunday, October 14, 2012

ZAKAT GAJI ( ZAKAT PENDAPATAN ) ?

Pernah aku bertanya kepada seseorang tentang zakat pendapatan, dia cakap ada ka zakat pendapatan ? dan ada pulak yang menjawab kena la bayar , wajib bayar dan macam 2 pendapat.


Pengertian Zakat

 Maksud Dari Segi Bahasa:

Bererti "BERSIH", "SUCI", "SUBUR", "BERKAT" , "RAHMAT" dan "BERKEMBANG"
Pengertian "BERSIH" dan "SUCI" dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya.

Maksud Dari Syarak:

Mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak

Islam memandang berat tentang kewajipan berzakat
Amil sebagai agen dalam memberi kemudahan untuk orang Islam menunaikan zakat
Zakat adalah satu kewajipan yang wajid ditunaikan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta


Peranan Zakat

Dari Segi Sosial:

Membantu meringankan beban faqir dan miskin
Merapatkan Jurang Pemisah antara kaya dan miskin
Sumber pembangunan masyarakat
Tanda kesyukuran atas nikmat yang diberi
Membersihkan hati
Menyucikan harta
Menyuburkan harta

Dari Segi Ekonomi

Pemangkin guna tenaga
Pembasmi kemiskinan
Pengagihan kekayaan
Peningkatan kekayaan

SYARAT WAJIB ZAKAT

Setiap individu yang ingin membayar zakat harus di ambil kira syarat wajib zakat yang perlu difahami dan dipenuhi sebelum membuat taksiran. Syarat-syarat tersebut ialah:

1.       ISLAM

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam  sahaja.

2.       MERDEKA

Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib.

3.       SEMPURNA MILIK

Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.

4.        HASIL USAHA YANG BAIK SEBAGAI SUMBER ZAKAT

Para Fuqaha' merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai "Mal Mustafad" iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.

5.        CUKUP NISAB

Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa iaitu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak.

6.        CUKUP HAUL

Bermaksud genap setahun iaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangkamasa setahun merupakan jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.